image

Chilo suppressalis

ساقه خوار برنج Chilo suppressalis

بیولوژی :

زراعت برنج دارای آفات مختلفی است که بعضی از انها مانند ساقه خوار برنج از اهمیت بیشتری برخوردار است . این آفت در سال دارای 2 تا 3 نسل میباشد ، سیکل  زندگی این افت در استانهای شمال ایران اوایل اردیبشت آغاز میشود و در حدود 20 اردیبهشت لارو های کرم ساقه خوار تبدیل به شفیره میشود و در طی 10 روز شفیره تبدیل به حشره بالغ میشود ، سیکل زندگی نسل دوم کرم ساقه خوار از لاروهای تولیدی نسل دوم اغاز میگردد و پس از 20 تا 37 روز بعد تبدیل به شفیره میشود و بعد از 10 روز به حشره بالغ تبدیل میشود نسل سوم این آفت معمولا موقع برداشت برنج ظاهر میشود . پروانه ماده این افت به رنگ زرد روشن یا زرد متمایل به قهوه ای و پروانه نر برنگ تقریبا خاکستری میباشد بالهای جلویی دارای چند لکه نقره ای و تقریبا 5 نقطه قهوه ای در وسط هربال میباشد . . حشره زمستان را بصورت لارو کامل در داخل ساقه های خشک برنج بسر میبرد . 

تله گذاری فرمونی :

استفاده از تله  فرمونی برای تعیین پیک پرواز و پیش اگاهی کمک بزرگی به کنترل این آفت مینماید . تله دلتا برای پیش اگاهی و تعیین پیک پرواز پیشنهاد میگردد . بهترین زمان نصب تله قبل از ظهور حشره بالغ سن اول میباشد . تله ها را روی تیرکهای  کنار شالیزار در ارتفاع 10 تا 20 ساتی متر بالاتر از بوته برنج نصب نمایید.