image

Ceratitis capitata

بیولوژی مگس میوه مدیترانه
بر اساس شرایط مناسب اقلیمی و امکان دسترسی به میزبانهای مستعد، این آفت تا ۱۲ نسل در سال دارد
این آفت به بیش از ۳۰۰ گونه میوه، زینتی و سبزیجات حمله میکند. در ایران مرکبات، هلو، شلیل، زردآلو، سیب و انجیر از میزبانهای اصلیه این آفت محسوب میشوند.
زمان خروج پروانه ها از شفیره در  اواسط خرداد میباشد .

حشره کامل دارای طول 3-5 میلی متر ، دارای چشمهای آبی تیره ، شکم مایل بزرد و بالهای شفاف با 3 نوار تیره میباشد . 
 محل تخمگذاری: تخم گذاری در دسته های ۳۰-2 عددی  داخل میوه های پوست نازک رسیده یا زیر پوست میوه های در حال رنگ گرفتن انجام میشود.
هر حشره ماده تا ۵۰۰ عدد تخم میگذارد. تخم این حشره سفید مایل به کرم ، بدون پا و دوکی شکل میباشد .
تخم ها 2-4  روزه تفریخ، ابتدا از پوست و سپس از گوشت  میوه تغذیه کرده و باعث تغییر رنگ ( زودرسی غیر طبیعی ) ، پوسیدگی و فساد در ناحیه فعالیت لارو و در نهایت ریز میوه میشوند.
 فعالیت لاروی از ۷-50  روز متغیر است. لاروها پس از خروج از میوه در عمق 3-5 سانتی متریه خاک به شفیره تبدیل میشوند .
دوره شفیرگی۱۰-40  روز طول میکشد و پس از آن چرخه  زندگی مگس به همین شکل ادامه دارد.
حشره کامل ۳-5 روز پس از مرحله شفیره ، با تغذیه مختصری به بلوغ جنسی رسیده و شروع به جفتگیری و تخمگذاری میکند . 

در صورت عدم مبارزه صحیح و بموقع ، این آفت میتواند باعث از بین رفتن 90درصد محصول شود . 

نحوه استفاده از جلب کننده مگس میوه مدیترانه و تله گذاری

  • جهت پیش آگاهی
  • جهت شکار انبوه

پیش آگاهی : بمنظور تشخیص حضور ، زمان ظهور ، منطقه حضور و تشخیص پیک پرواز آفت جهت سمپاشی هدفمند استفاده میشود . شمارش آفات شکار شده در این مرحله الزامیست .

زمان نصب تله :  از یکماه قبل از برداشت میوه و حدود اواسط خرداد شروع و تا اواخر پاییز باید ادامه داشته باشد

نوع تله :تله دلتا  ، تله فانل زرد رنگ ، تله مفیل زرد رنگ 

تله ها هر 4 روز یکبار سرکشی و افات شکار شده جهت تشخیص پیک پرواز شمارش گردد . در صورت استفاده از تله دلتا در صورت پر شدن صفحه چسبی ، صفحه تعویض گردد . در صورت استفاده از تله فانل یا دبه ای ، آب تله چک شود تا تله بدون آب نماند . هر 75 روز یکبار ماده جلب کننده باید تعویض شود . 

تعداد تله جهت پیش آگاهی : 3-4 عدد تله در هکتار

ارتفاع تله : در ارتفاع 1.5-2 متری ترجیحا بخش جنوبی و سایه انداز درخت 

شکار انبوه : بعلت مقاومت این آفت به سموم شیمیایی ، و جهت کنترل آفت و تولید محصول سالم با استانداردهای جهانی و همچنین قدرت جذب بالای این جلب کننده ، شکار انبوه توسط تله های فرمونی ، راهکاری مناسب جهت کنترل این آفات میباشد .

تعداد تله مناسب برای شکار انبوه :

30-40  عدد در هکتار بسته به آلودگی باغ