image

Zeuzera pyrina

بیولوژی پروانه کرم خراط ( فری)
تعداد نسل: هر ۱.۵ تا ۲ سال ۱ نسل دارد.
به ۴۷ گونه از درختان مثمر و غیر مثمر خسارت می رساند.
فعالیت لارو در درختان ۱ تا ۲ سال طول می کشد و موجب خشک شدن درختان جوان می شود.
زمان خروج پروانه ها از شفیره: از نیمه اردیبهشت در مناطق گرم و نیمه اول خرداد درمناطق معتدل خروج حشره کامل ۲۰ الی ۳۰ روز ادامه دارد.
پروانه ماده به علت پر بودن شکم از تخم قادر به پرواز طولانی نمیباشد.
محل تخمگذاری: حشره ماده تخم های خود را به صورت دسته ای در شکاف تنه درختان قرار می دهد. 
هر حشره ماده بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ تخم میگذارد و تخمها پس از ۱۰ روز تفریخ می شوند .
لاروهای خارج شده از تخم، خود را به سرشاخه ها منتقل کرده و وارد سرشاخه ها ی جوان می شوند. در سنین بالاتر، لارو جابجا شده و وارد شاخه های قطورتر می شود و تا پایان دوره رشد از قسمت چوبی شاخه و تنه تغذیه می کند .
خسارت آفت کرم خراط به علت فعالیتشان در درون سرشاخه ها کمتر دیده و مورد توجه باغداران قرار می گیرد.
لارو در مراحل آخر دوره رشد در دهانه سوراخ تغذیه ای به شفیره تبدیل می شود و هنگام خروج حشره بالغ از شفیره، پوست شفیره در دهانه سوراخ باقی می ماند . 

نحوه استفاده از فرمون کرم خراط و تله گذاری

  • جهت پیش آگاهی
  • جهت شکار انبوه

پیش آگاهی : بمنظور تشخیص حضور ، زمان ظهور ، منطقه حضور و تشخیص پیک پرواز آفت جهت سمپاشی هدفمند استفاده میشود . شمارش آفات شکار شده در این مرحله الزامیست .

زمان نصب تله : از نیمه دوم اردیبهشت

نوع تله : تله دلتا    ، تله فانل ( بهمراه چند قطره روغن ) و با ارجحیت تله فانل

تله ها هر 4 روز یکبار سرکشی و افات شکار شده جهت تشخیص پیک پرواز شمارش گردد . در صورت استفاده از تله دلتا در صورت پر شدن صفحه چسبی ، صفحه تعویض گردد . در صورت استفاده از تله فانل ، آب تله چک شود تا تله بدون آب نماند

تعداد تله جهت پیش آگاهی : 2- 1 عدد تله در هکتار

ارتفاع تله : در نیمه فوقانی تاج درخت

شکار انبوه : بعلت مقاومت این آفت به سموم شیمیایی و دوام و کیفیت بالای این فرمون ، شکار انبوه توسط تله های فرمونی ، راهکاری مناسب جهت کنترل این آفات میباشد . در این برنامه تعویض لورهای فرمونی هر 45 روز یکبار الزامیست .

تعداد تله مناسب برای شکار انبوه : 10-14  عدد در هکتار بسته به آلودگی باغ