image

ارزیابی کارایی چند فرمون تجاری در شکار انبوه پروانه کرم خراط و پروانه زنبور مانند

تام کری

ارزیابی کارایی چند فرومون تجاری درشکار انبوه پروانه کرم خراط  و پروانه زنبور مانند 

 

عزیز شیخی، آرمان فقیه، مهرداد تبریزیان ، حسن عسکری و علي محمدي پور

 

کرم خراط يکي از آفات مهم درختان ميوه از جمله گردو و سيب است. لارو اين آفت با سوراخ کردن و تغذيه از چوب سرشاخه، شاخه هاي اصلي و تنه درخت موجب مرگ درخت مي شود. فرومون جنسي کرم خراط يکي از ابزار اصلي مديريت کرم خراط مي باشد کيفيت فرومون جنسي مي تواند در موفقيت کنترل آفت موثر باشد. در اين آزمايش 9 فرومون تجارتي از لحاظ ميزان شکار شب پره هاي نر کرم خراط در طول فصل رشد مقايسه شدند. اين محصولات فروموني شامل فرومون کرم خراط Zeuzera pyrina(Zp )  ,  راسل،   Zp)) Zeuzera pyrina  گري ساينس، پروانه زنبور مانند Synanthedon tipuliformis (St ) اگري ساينس، Zp)) Zeuzera pyrina سنتاموس،(St)   Synanthedon tipuliformis  سنتاموس، (Zp)  Zeuzera pyrina موسسه تحقيقات گياه پزشکي،( St) Synathedon tipuliformis موسسه تحقيقات گياه پزشکي، St)) ُ Synathedon tipuliformis تريفولي(تري فرون)، (Zp )، Zeuzera pyrina گرين يونيورس (زئوکاپ) و شاهد (تله دلتا بدون فرومون) است. 

اين مطالعه در استان هاي کرمان، يزد، خراسان جنوبي و مرکزي انجام گرديد. آزمايش به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 9 تيمار و 6 تکرار اجرا شد آناليز مرکب در مکان داده ها نشان دادكه ميانگين شكار محصول هاي فروموني Stاگري ساينس و Zp سنتاموس 7/9  و 6/65 شب پره نر در تله  بيشترين کارايي را داشته و در گروه بندي مقايسه ميانگين ها در گروه (الف) قرار مي گيرند. فرومون هاي Zp اگري ساينس و St سنتاموس در گروه دوم قرار گرفتند فرومون St اگري ساينس در استان خراسان جنوبي و مرکزي و فرومون Zp  سنتاموس در کرمان بيشترين کارايي را داشته در استان يزد  هر دو محصول فروموني در مقايسه با بقيه تيمارها شکار بيشتري داشتند. ‍

كلمات كليدي:كرم خراط، پروانه فري،فرومون جنسي، پروانه زنبور مانند

نوشته شده در تاریخ 2/11/1391 

ارزیابی کارایی چند فرومون تجاری در شکار انبوهی پروانه کرم خراط ( Zeuzera pyrina) وپروانه زنبور مانند ( Synanthedon tipuliformis ).

کارفرمای پروژه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع محتوی : طرح پژوهشیYear: 1391

استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران

کد COI Research: R-1092958تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397

زبان اصلی Research: Persianدسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی