تنوع محصولات ما در یک نگاه

image
سه‏ شنبه 09 آذر 1400

Kermania pistaciella

image
سه‏ شنبه 09 آذر 1400

Zeuzera pyrina

image
سه‏ شنبه 09 آذر 1400

Euzophera bigella

image
سه‏ شنبه 09 آذر 1400

spectrobates ceratoniae

image
سه‏ شنبه 09 آذر 1400

Tuta absoluta

image
دوشنبه 08 آذر 1400

Ceratitis capitata

image
دوشنبه 08 آذر 1400

Chilo suppressalis

image
دوشنبه 08 آذر 1400

Helicoverpa armigera or Heliothis

1 2