راهنمای تله گذاری برای آفت چوبخوار پسته

راهنمای شناسایی پروانه چوبخوار پسته

kermania pistaciella

پیش آگاهی ( monitoring )

در این ویدیو نقش بزرگ پیش آگاهی در پایش و کنترل تلفیقی آفات به نمایش در میاید

شناسایی آفت مینوز گوجه فرنگی

راهنمای شناسایی آفت مینوز گوجه فرنگی (توتا) و بهترین راهکار کنترل این آفت

کنترل آفت پروانه چوبخوار پسته

بهترین راهکار کنترل آفت چوبخوار پسته ، نصب تله های فرمونی و شکار انبوه این آفت است

کنترل آفت مینوز گوجه فرنگی ( توتا ) توسط فرمون جنسی

تریمدلور

جلب کننده تریمدلور جهت پیش آگاهی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه

تکنولوژی Attract & Kill

این فیلم فرایند جذب و کشته شدن (Attract and Kill) پروانه نر چوبخوار پسته را توسط پماد حاوی فرمون جنسی پروانه ماده را نشان میدهد.

خسارت آفت کرم قوزه روی محصولات مختلف کشاورزی در ایران

در این ویدیو، خسارت کرم قوزه بر روی محصولات زراعی، باغی، و صیفی به نمایش گذاشته شده است.

1