تله شکار سوسک خرما

این تله ویژه سوسک حنایی خرما ، طراحی و ارائه شده است و میتواند برای پیش اگاهی و شکار انبوه مورد استفاده قرار گیرد