نوارهاي زرد و سفيد

[Field:Description]

نوارهای پلاستیکی به عرض 10-20 سانتی متر و با طول های حد اکثر 100 متر جهت کنترل انواع زنجرک خرما ، آفات گلخانه ای و لارو کرم خراط