چسب تنگل فود

چسب مورد استفاده برای تله ، کارت های زرد ، آبی و نوار زرد