مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta.

شب پره مینوز گوجه فرنگی میتواند به کلیه مراحل رشدی گیاه حمله نموده و باعث نابودی گیاه شود. حشره کامل قدرت باروری بالایی دارد و ماده ها بین 300 تا 400 عدد تخم روی برگهای گیاه میزبان میگذارد ، این حشره در شرایط مناسب 10 تا 12 نسل در سال دارد . استفاده از فرمون جنسی بصورت شکار انبوه میتواند تا حدی جمعیت این افت را پایین اورده ، تله های دلتا و تله ابی مناسب برای شکار انبوه این حشره میباشد.