پروانه فری Zeuzera pyrina (Leopard moth)

[Field:Description]

 این حشره به گونه های مثمر و غیر مثمر حمله میکند، از درختان مثمر، سیب و گردو میزبانهای اصلی این آفت میباشند. علاوه برآن، این آفت دارای 150 میزبان میباشد. حشره در هر دو سال، یک نسل دارد و زمستان را بصورت لارو سنین مختلف درون شاخه های میزبان سپری میکند.. استفاده از فرمون برای شکار انبوه به تعداد 10 تا 15 عدد در هکتار پیشنهاد میگردد و همچنین از این فرمون میتوان برای اختلال در جفتگیری استفاده کرد. تله دلتا و تله سطلی برای شکار این آفت کارایی بهتری دارند، ولی در نصب تله ها بهتر است با کارشناسان کشاورزی هماهنگی انجام گیرد.