کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis ( Rice borer)

از جمله آفت مهم برنج میباشد ، حشره بالغ در طول سال 2 تا 3 نسل دارد . این آفت زمستان را بصورت لارو کامل در داخل ساقه های خشک یا علفهای هرز اطراف مزرعه بسر میبرد . هر پروانه بطور متوسط 230 عدد تخم میگذارد . استفاده از فرمون جنسی حشره برای پیش اگاهی ، تعیین پیک پرواز برای زمان سمپاشی از اهمیت برخوردار است . تله مناسب برای شکار این حشره تله بالی و تله دلتا میباشد.