کرم الو Grapholita funebrana

حشره آفت کلیدی روی گوجه و الو میباشد و دارای 2 تا 3 نسل در سال وزمستان را بصورت لارو در داخل پیله بسر میبرد و در بهار بعد از طی دوره شفیرگی به حشره بالغ تبدیل میشود. استفاده از فرمون جنسی برای پیش آگاهی و زمان دقیق سمپاشی بر علیه این افت بسیار مفید است . تله مناسب برای شکار این حشره تله دلتا میباشد.