سوسک سر خرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus

سرخرطومی حنایی خرما از مهمترین آفات خرما میباشد که در شرایط اب و هوای مناسب بطور متوسط 67 روز عمر میکند ، حشره کامل ماده حدود 2 روز پس از خروج از پیله شروع به جفتگیری نموده و پرواز حشره هنگام شب انجام میگیرد . فرمون تجمعی این آفت برای شکار انبوه بصورت لور 200 و 400 میلیگرمی همراه با کایرمون میتواند در کاهش جمعیت این افت موثر باشد . بهترین تله برای شکار این آفت تله باگت است که باید در روی زمین و در کنار تنه درخت نصب گردد.