پروانه مینوز مرکبات Phyllocnistis citrella

این حشره در مناطق گرمسیری در تمام فصول سال فعالیت دارد ، حشره ای است برنگ سفید و در شمال ایران دارای 6 تا 8 نسل ، لارو این حشره از زیر ایپیدرم برگ و پارانشیم سبز رنگ تغذیه و در نتیجه فتوسنتز گیاه را دچار اختلال مینماید . مسیر حرکت لارو بشکل مارپیچ دیده میشود . استفاده از فرمون برای پیش اگاهی، پیک پرواز برای سمپاشی بموقع بسیار حائز اهمیت میباشد.تله دلتا و سطلی مناسب برای شکاراین حشره میباشد.