چوبخوار پسته (Kermania pistaciella - ( Pistachio twig borer

چوبخوار پسته آفت درجه 2 بعد از پسیل در اکثر باغات پسته خیز مملکت میباشد حشره ای است یک نسلی و زمستان را بصورت لار در داخل سرشاخ های جوان پسته بسر میبرد و مراحل لاروی را طی میکند و در اواسط اسفند بصورت شفیره روی سرشاخه دیده میشود و پس از دوره شفیره گی اوایل بهار بصورت حشره بالغ دیده میشود .فرمون جنسی این حشره در سال 1386 بر اساس سوش ایران شناسایی و ساخته شده دارای دوام چهار ماه در محیط میباشد و در ساشه  المنیومی 5 عددی عرضه میشود ، ماندگاری این فرمون در انبار 3 سال است و میتواند برای پیش اگاهی  بتعداد 1 عدد در هر هکتار و 5 تا 7 عدد برای شکار انبوه استفاده نمود . علاوه بر ان فرمون جنسی این حشره در غالب روش شکار کشتن Attract & kill )) بسیار روش مناسبی است برای کنترل این افت.تله سطلی برای شکار انبوه این افت مناسب است.